Тауарларды қашықтан сату туралы жария оферта (01.01.2020 ж. бастап қолданылады)

Терминдер мен анықтамалар.

Осы офертада, егер мәнмәтінінде өзгеше көрсетілмесе, төменде келтірілген терминдер мынадай мағыналарға ие және офертаның құрамдас ажырамас бөлігі болып табылады:

«Сатушы», «Оператор» - Жеке кәсіпкер Шың (ЖСН 881111350113, ТН ), Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай Батыра, здание 58б мекенжайы бойынша орналасқан, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған және Тауарларды сату, соның ішінде қашықтан сату бойынша кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға.

«Сатып алушы», «Пайдаланушы» - осы офертаны төменде көрсетілген шарттарда қабылдаған (акцептеген) және Сайтта және/немесе Мобильді қосымшада тіркелу арқылы Сатушыға өзінің дербес деректерін берген кез келген жеке тұлға, бұл деректерді Сатушы Сатып алушының Тапсырысын рәсімдеу үшін пайдалануы мүмкін.

«Сайт» - Сатушының sayasushi.kz сайтындағы ресми веб-парақшасы.

«Мобильді қосымша» – «Sayasushi.  жеткізу» мобильді қосымшасы (платформаға байланысты емес).

«Интернет-дүкен» - Сайтта, Мобильді қосымшада орналастырылған Тауарларды сату бойынша Сатушының ресми интернет-дүкені.

«Тауарлар» - Сатушының Сайтта және Мобильді қосымшада ұсынылған өнімдерінің тізбесі.

«Тапсырыс» - Сатып алушының Интернет-дүкенде Сатып алушының Интернет-дүкенде таңдаған Тауарларды сатып алуға және жеткізуге рәсімдеген және Сатушыға Интернет желісі арқылы (Сайтта, Мобильді қосымшада орналастырылған электрондық нысан) ұсынылған немесе +7 701 765 03 03 телефон нөмірі бойынша Сатып алушының рәсімдеген сұратуы.

«Курьерлік қызмет» - Сатушының мүддесінде Сатып алушы тапсырыс берген Тауарларды жеткізу бойынша қызметтер көрсететін тұлғалар.

Осы офертаның мақсаттары үшін жекеше түрдегі терминдер мен анықтамалар көпше түрдегі терминдер мен анықтамаларға да қатысты және керісінше.

Егер осы офертада өзгеше тікелей көзделмесе, осы офертаның шарттары Сайт пен Мобильді қосымша үшін қолданылады.

1. Жалпы ережелер

1.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің (бұдан әрі осы офертаның мәтіні бойынша – «ҚР АК») 395-бабына сәйкес бұл құжат жеке тұлғалардың назарына арналған жария оферта болып табылады және төменде баяндалған шарттарды қабылдаған жағдайда жеке тұлға осы офертада баяндалған шарттарда Тауарға ақы төлеуге міндеттенеді. ҚР АК 396-бабының 3-тармағына сәйкес Сатып алушының Тапсырысты түпкілікті растау сәті Сатушының офертасын акцептеу болып табылады, бұл осы офертада, Сайтта және Мобильді қосымшада белгіленген шарттарда Тауарды бөлшек сатып алу-сату шартын (бұдан әрі осы офертаның мәтіні бойынша – «Шарт») жасасуға барабар болып табылады.

1.2. Сатушы мен Сатып алушы қажетті құқыққа және іс-әрекетке қабілеттілігіне, сондай-ақ Шартты жасасу және орындау үшін қажетті және жеткілікті барлық құқықтар мен өкілеттіктерге ие екендігіне кепілдік береді. «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі № 429-1 Заңына сәйкес 21 жасқа толмаған адамдарға алкоголь өнімдерін сатуға тыйым салынады. Курьерлік қызмет қызметкерлері Сатып алушының төлқұжатын немесе оның жасын куәландыратын өзге де құжатын көрсетуді талап етуге құқылы.

1.3. Интернет-дүкен арқылы Тауарларға тапсырыс бере отырып, Сатып алушы осы офертаның шарттарын сөзсіз қабылдайды және Сатушының құпиялылық саясатының шарттарымен келіседі. Сатып алушының Сайтта және Мобильді қосымшада рәсімдеген Тауарға Тапсырысы Сатушы мен Сатып алушы арасында жасалған Шарттың растауы болып табылады.

1.4. Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қатынастарға ҚР АК ережелері (оның ішінде бөлшек сатып алу-сату туралы ереже (25-тарау, § 2), «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV ҚР Заңы және Қазақстан Республикасының (бұдан әрі осы офертаның мәтіні бойынша – «ҚР») қолданыстағы заңнамасының өзге де нормативтік-құқықтық актілері қолданылады.

1.5. Сатушы осы офертаға өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады, осыған байланысты Сатып алушы Сайтта, Мобильді қосымшада орналастырылған осы офертада өзгерістердің болуын дербес бақылауға міндеттенеді. Сатушы осы офертаның өзгерістері туралы хабарламаны Сайтта, Мобильді қосымшада ақпараттық хабарлама түрінде олардың күшіне ену күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей орналастыруға міндетті.

1.6. Осы офертамен келісе отырып, Сатып алушы «Saya Sushi» бірыңғай сауда белгісімен франчайзингтік желі шеңберінде Тауарларды өткізетін Сайттағы, Мобильді қосымшадағы басқа тұлғалардың жария оферталарының шарттарын автоматты түрде қабылдайды.

2. Шарттың мәні

2.1. Сатушы Тауарларды Сатушының Сайтында, Мобильді қосымшасында ұсынылған бағамен береді, сатады, ал Сатып алушы осы офертаның шарттарына сәйкес төлем жасайды және Тауарларды қабылдайды.

2.2. Тауарларға меншік құқығы Сатып алушы Тауарларды қабылдаған кезде және ол қабылданған Тауарлардың толық құнын төлеген кезде Сатып алушыға өтеді. Тауарлардың кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупі Сатып алушы Тауарларды қабылдаған сәттен бастап Сатып алушыға өтеді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Сатушы міндеттенеді:

3.1.1. осы оферта қабылданған сәттен бастап осы офертада белгіленген шарттарда және ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Сатып алушы алдындағы өз міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге. Сатушы осы офертаның 9-бөліміне сәйкес еңсерілмейтін күш мән-жайлары («форс-мажор») туындаған жағдайда өз міндеттемелерін орындаудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады;

3.1.2. Cатып алушының Cатушыға берілген дербес деректерін өңдеуге және сақтауға, олардың құпиялылығын қамтамасыз етуге және ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы ақпаратқа үшінші тұлғаларға қол жетімділік ұсынбауға. Осы офертаны қабылдай (акцептей) отырып, Сатып алушы өзінің келісімін растайды және Операторға өзінің дербес деректерін, оның ішінде: тегін, атын, әкесінің атын; жеткізу мекен-жайын; телефонын өңдеуге рұқсат береді. Осы офертада дербес деректерді өңдеу деп: жоғарыда көрсетілген деректерді жинау, оларды жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану, бұғаттау, жою түсініледі.

3.1.2.1. Оператор Сатып алушы тапсырыс берген Тауарларды Сатып алушыға жеткізу мақсатында Сатып алушының дербес деректерін Курьерлік қызметке беруге құқылы.

3.1.2.2. Сатып алушы Операторға және оның қызметтеріне дерекқор басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің, сондай-ақ өзге де бағдарламалық және техникалық құралдардың көмегімен Сатып алушының дербес деректерін өңдеуге келісімін білдіреді және рұқсат береді. Мұндай жүйелермен жұмыс жоғарыдағы 3.1.2-тармақта көрсетілген алгоритм (жинау, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау, пайдалану, бұғаттау, жою) бойынша жүзеге асырылады.

3.1.2.3. Оператор Сатып алушының дербес деректерін өңдеудің пайдаланылатын тәсілдерін дербес айқындауға құқылы (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей: пошта кодтарын кодтар/индекстер базасымен автоматты түрде салыстыру, көшелер/елді мекендер атауларының жазылуын автоматты түрде тексеру, берілген өлшемшарттар бойынша дерекқорды сегменттеу және т. б.).

3.1.2.4. Оператор Сатып алушы ұсынған дербес деректердің құпиялылығын, оларды көшіруден, таратудан қорғауды қамтамасыз етеді. Кез келген сәтте Сатып алушы өзінің дербес деректерінің тізбесін сұратуға және/немесе Операторға телефон арқылы қоңырау шалып, атын, әкесінің атын, тегін және жеткізу мекен-жайын көрсете отырып, өзінің дербес деректерін өзгертуді, жоюды талап етуге құқылы.

3.1.2.5. Сатушы Сатушыға ұсынылған Сатып алушының дербес деректеріне рұқсатсыз қол жеткізу әрекеттерін болдырмауға; мұндай әрекеттерді уақтылы анықтауға және тоқтатуға міндеттенеді.

3.2. Сатушы осы офертаның шарттарын; Интернет-дүкенде көрсетілген Тауарлардың бағаларын; Тауарларды төлеу және жеткізу шарттарын; Тауарларды жеткізу тәсілдерін, мерзімдерін және аумағын; сондай-ақ Сайтта, Мобильді қосымшада орналастырылған осы офертада көрсетілген өзге де шарттарды өзгертуге құқылы.

3.3. Сатып алушы міндеттенеді:

3.3.1. Сайтта, Мобильді қосымшада Тапсырысты рәсімдеу сәтіне дейін - осы офертада белгіленген мазмұнмен және шарттармен, сондай-ақ Сайтта, Мобильді қосымшада көрсетілген өзге де шарттармен, оның ішінде Интернет-дүкенде белгіленген Тауарлардың бағаларымен, Тауарларды жеткізу аймағымен және Тапсырыстың ең төменгі құнымен танысып шығуға, бұл әрекет Тапсырыс Сатып алушыға жеткізілуі үшін жасалуы қажет;

3.3.2. Сатып алушыны сәйкестендіру үшін қажетті және Сатушымен мәміле жасау және Сатып алушыға ол тапсырыс берген Тауарларды жеткізу үшін жеткілікті дұрыс дербес деректерді ұсынуға;

3.3.3. осы офертаның шарттарында тапсырыс берілген Тауарларға ақы төлеуге;

3.3.4. Интернет-дүкенде тапсырыс берілген Тауарларды кәсіпкерлік мақсатта пайдаланбауға;

3.3.5. осы офертада белгіленген шарттарды, сондай-ақ Сайтта, Мобильді қосымшада көрсетілген өзге де шарттарды сақтауға.

3.4. Сатып алушы құқылы:

3.4.1. Пайдаланушының есептік жазбасы тіркелгеннен кейін Интернет-дүкенді пайдалануға. Есептік жазба деректері айрықша болып табылады және табысталмайды. Сатып алушы есептік жазба деректерін үшінші тұлғаға берген жағдайда, Сатып алушы осындай үшінші тұлғалар жасаған іс-әрекеттер үшін, сондай-ақ осындай үшінші тұлғалардың Сатушыға келтірген залалдары үшін толық көлемде жауапты болады;

3.4.2. тіркелу кезінде көрсетілген абоненттік телефон нөміріне жылжымалы радиотелефон байланысы желілері бойынша sms-хабарламалар түрінде өткізілетін науқандар туралы ақпаратты (жарнамалық хабарламаларды, жіберілімді) алуға. Пайдаланушының кез-келген уақытта жіберілімнен бас тартуға, сондай-ақ жіберілімге қайтадан жазылуға мүмкіндігі бар;

3.4.3. егер Сатушы осы офертаның 6.2.3-тармағының шарттарын орындамаса, мына қағида бойынша тегін сушиға сертификат алуға: 1 мерзімі өткен тапсырыс – 1 сертификат.

4. Интернет-дүкенде тіркелу

4.1. Интернет-дүкенді пайдалану құқығын алу үшін Сатып алушы Сайтта, Мобильді қосымшада Пайдаланушының есептік жазбасын тіркеуді жүзеге асыруға міндеттенеді.

4.2. Пайдаланушының тіркелуі мынадай жолмен жүзеге асырылады:

а) нысанға республикалық пішімдегі абоненттік телефон нөмірін (+7ХХХХХХХХХХ) енгізу; тіркелу кезінде Пайдаланушы көрсеткен абоненттік телефон нөмірі Интернет-дүкенді пайдалану кезінде Пайдаланушының аты (логин) ретінде пайдаланылатын болады;

б) көрсетілген абоненттік нөмірге SMS-хабарлама түрінде алу арқылы Сатып алушыға Оператор берген құпия сөзді енгізу;

в) осы офертаның шарттарымен келісе отырып, оны қабылдау;

г) ниет білдірген жағдайда, осы офертаның 3.4.2-тармағына сәйкес Сатушының өткізілетін науқандары туралы ақпаратты (жарнама) алуға өз келісімін беру.

4.3. Пайдаланушы Оператордан SMS-хабарлама арқылы алған құпия сөзді дұрыс енгізгеннен кейін тіркеу аяқталған болып есептеледі.

4.4. Интернет-дүкенде Пайдаланушының есептік жазбасын тіркеу бойынша әрекеттерді жасай отырып, Пайдаланушы осы офертаның шарттарын толық көлемде және қандай да бір шығарып тастаусыз қабылдайды.

4.5. Сатып алушының тіркелуі Сатып алушының атынан үшінші тұлғалардың рұқсат етілмеген әрекеттерін болдырмауға мүмкіндік береді және Сатып алушыға Интернет-дүкеннің қосымша қызметтеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сатып алушының логин мен құпия сөзді үшінші тұлғаларға беруіне жол берілмейді.

4.6. Тауарға тапсырыс беруді Сатып алушы Сайтта, Мобильді қосымшада жүзеге асырады. Тек тіркелген Сатып алушылар (Пайдаланушылар) ғана тапсырысты рәсімдей алады.

4.7. Сатушы тіркеу кезінде Сатып алушы берген ақпараттың дәлдігі мен дұрыстығына жауап бермейді.

5. Тапсырысты рәсімдеу және орындау мерзімі

5.1. Сатып алушының Тапсырысы телефон арқылы және/немесе Сайттағы, Мобильді қосымшадағы Тапсырыстың электрондық нысанын толтыру арқылы рәсімделуі мүмкін.

5.1.1. Тапсырысты телефон арқылы немесе Сайттағы, Мобильді қосымшадағы электрондық нысан арқылы рәсімдеу кезінде Сатып алушы осы офертаның шарттарымен танысқанын растайды және Сатушыға Тапсырысты тиісті түрде рәсімдеу және орындау үшін қажетті барлық ақпаратты беруге міндеттенеді.

5.1.2. Сайт, Мобильді қосымша арқылы Тапсырысты рәсімдеу кезінде Сатып алушы Тапсырыстың электрондық нысанын толтырады және Сатушыға Тапсырысты электрондық нысанда растау арқылы қалыптастырылған Тапсырысты жібереді.

5.2. Егер Сатушының қоймасында Сатып алушы тапсырыс берген Тауарлардың қажетті саны немесе түржинағы болмаса, Сатушы бұл туралы Сатып алушыдан Тапсырысты алғаннан кейін 30 минут ішінде Сатып алушыға телефон арқылы хабарлайды. Сатып алушы Тауарларды өзге мөлшерде немесе түржинақта қабылдауға келісуге не өз Тапсырысынан бас тартуға құқылы. Сатып алушының жауабын алмаған жағдайда Сатушы Сатып алушының Тапсырысын толық көлемде жоюға құқылы.

5.3. Сатып алушы Тапсырыс құрамын өзгертуге құқылы емес.

5.4. Сатып алушыда Тауарлардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты қосымша сұрақтар туындаған жағдайда, Тапсырысты рәсімдеу алдында Сатып алушы Сайтта, Мобильді қосымшада көрсетілген жұмыс режиміне сәйкес қажетті ақпаратты алу үшін +7 701 765-03-03 телефоны бойынша Сатушыға жүгінуі тиіс.

5.5. Сатушының кәдесыйлық өнімдерін Сатып алушының сатып алуы Сатып алушы осы офертаның 6.4-тармағына сәйкес ең төменгі тапсырыс сомасына негізгі Тауарға («Сушилар», «Пиццалар», «Дәмтатымдар», «Сусындар») Тапсырыс бергеннен кейін ғана мүмкін болады.

6. Тауарларды жеткізу

6.1. Егер Тауарлар Сатып алушыға Сатып алушының кінәсінен берілмеген жағдайда, Сатып алушы өзі тапсырыс берген Тауарды қабылдаудан және/немесе оған ақы төлеуден бас тартқан жағдайда, жалған шақыру жасалған жағдайда, Сатушы Сатып алушының логинін (абоненттік телефон нөмірін) бұғаттауға құқылы.

6.2. Тауарларды жеткізуді Курьерлік қызмет Сатып алушы Сайтта, Мобильді қосымшада Тапсырысты рәсімдеу кезінде көрсеткен нақты мекен-жай бойынша жүзеге асырады.

6.2.1. Астана қаласы бойынша жеткізу аймағы шегінде (жеткізу аймағы Сайтта көрсетілген немесе телефон арқылы нақтылауға болады) Тауарларды жеткізу Сайтта, Мобильді қосымшада көрсетілген жұмыс режиміне сәйкес жүзеге асырылады.

6.2.2. Тауарларды жеткізу аймағына кірмейтін мекен-жайлар бойынша жеткізу жүзеге асырылмайды.

6.2.3. Тапсырысты жеткізу мерзімі – 60 минут. Сатушы осы офертада және/немесе Сайтта, Мобильді қосымшада белгіленген Тауарларды жеткізу мерзімдерін сақтау үшін бар күшін салады. Алайда, Тауарларды жеткізудегі кідірістер күтпеген жағдайларға байланысты болуы мүмкін, бұл жағдайда осы офертаның 3.4.3-тармағында көрсетілген шарттар қолданылады.

6.3. Жеткізу Сатып алушы ең төменгі тапсырыс сомасына Тапсырыс берген жағдайда жүзеге асырылады. Ең төменгі тапсырыс сомасы Сатушымен біржақты тәртіпте айқындалады және Сайтта, Мобильді қосымшада көрсетіледі.

7. Тауарларға ақы төлеу

7.1. Тауарлардың бағасы Сатушымен біржақты тәртіпте айқындалады және Сайтта, Мобильді қосымшада Қазақстан Республикасының теңгесімен көрсетіледі. Тауарлардың бағасын Сатушы біржақты тәртіпте өзгерте алады. Бұл ретте Сатып алушы тапсырыс берген Тауардың бағасы өзгеруге жатпайды.

7.2. Сатып алушы Тапсырысты рәсімдеу кезінде Сатушыда бар тауарларға ғана тапсырыс бере алады.

7.3. Сатып алушы Тауарларға ақы төлеуді Қазақстан Республикасының теңгесімен мынадай тәсілдердің бірімен жүргізеді:

7.3.1. қолма-қол ақшамен:

7.3.1.1. төлем Тауарларды алу фактісі бойынша жүзеге асырылады, ол Курьерлік қызмет қызметкері ұсынған кассалық немесе тауарлық чек арқылы расталады.

7.3.1.2. қолма-қол ақшамен төлеу ең жоғарғы сомамен шектеледі. Тапсырыстың ең жоғарғы сомасы Сатушымен біржақты тәртіпте айқындалады және Сайтта, Мобильді қосымшада көрсетіледі. Ең жоғарғы соманың мөлшерінен асатын Тапсырыс осы офертаның 7.3.2-тармағына сәйкес төленеді.

7.3.2. қолма-қол ақшасыз жолмен, Сатушының есеп айырысу шотына ақша аудару арқылы. Сатып алушының Тауарға ақы төлеу жөніндегі міндеттемелері оның дербес шотынан тиісті ақша қаражаты есептен шығарылған кезден бастап орындалған болып есептеледі.

8. Тауарларды қайтару және айырбастау, ақшалай қаражатты қайтару

8.1. Сатушы Сатып алушыға оның Тапсырысына толық сәйкес келетін, сапасы Шарт жасасу кезінде Сатып алушыға ұсынылған ақпаратқа, сондай-ақ Тауарларды беру кезінде оның назарына жеткізілген ақпаратқа (Тауарларға немесе олардың қаптамасына бекітілген затбелгіде немесе қосымша парақта не Тауарлардың жекелеген түрлері үшін көзделген басқа да тәсілдермен) сәйкес келетін Тауарларды беруге міндетті.

8.2. Тауарларды алу кезінде Сатып алушы алынған Тауарлардың Тапсырысқа сәйкестігін, жеткізілген Тауарлардың түгелдігін және сыртқы түріне шағымдардың жоқтығын тексереді. Сапасыз, түгел емес Тауарлар алынған жағдайда немесе алынған Тауарлар Тапсырысқа сәйкес келмеген жағдайда, Сатып алушы мұндай Тауарларды алған сәтте бірден тиісті сападағы Тауарлармен ауыстыруды талап етуге не Тауарлар алынғаннан кейін 5 минут ішінде төленген ақшалай қаражатты қайтаруды сұрап, Сатушыға жүгінуге құқылы.

Егер Тапсырыс банк картасымен төленген болса, онда ақшалай қаражат Сатып алушының өтініші келіп түскен және Сатушы оны Сатып алушымен хат алмасуда қанағаттандырған сәттен бастап 14 (он төрт) күн ішінде банк картасына қайтарылады. Егер Тапсырыс қолма-қол ақшамен төленген болса, онда қолма-қол ақшаны Сушибарда тапсырыс берген кезде кассир, Сайтта, Мобильді қосымшада тапсырыс берген кезде Курьерлік қызмет қайтарады. Ақшалай қаражатты қайтару туралы шешімді Сатушы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын және қалыптасқан барлық мән-жайларды ескере отырып қабылдайды.

8.3. Осы офертаның 8.2-тармағының шарттары орындалмаған жағдайда, Тауарлардың сыртқы түрі және олардың түгелдігі бойынша Сатып алушының шағымдары қабылданбайды.

9. Форс-мажор

Тараптардың кез келгені, егер осы оферта бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамауы еңсерілмейтін күш мән-жайларынан туындаған болса, бұл орындамау үшін жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін күш жағдайлары Тараптар ақылға қонымды тәсілдермен болжай алмаған немесе алдын ала алмаған төтенше жағдайлар мен мән-жайларды білдіреді. Мұндай төтенше жағдайлар немесе мән-жайлар мыналарды қамтиды: ереуілдер, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі және басқа да табиғи апаттар, соғыстар, әскери қимылдар және т. б.

10. Тараптардың жауапкершілігі

10.1. Осы офертаның (Сатып алушы акцептеген Сатушының офертасының) шарттарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар ҚР заңнамасына сәйкес жауапты болады.

10.2. Интернет-дүкенде және Сайтта, Мобильді қосымшада орналастырылған барлық мәтіндік ақпарат пен графикалық суреттердің заңды құқық иесі бар. Аталған ақпарат пен суреттерді заңсыз пайдалану ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес қудаланады. www.sayasushi.kz ресурсынан алынған ақпарат және/немесе сурет орналастырылған жағдайда, www.sayasushi.kz ресурсына сілтемені орналастыру міндетті болып табылады.

10.3. Сатушы Сатып алушыға Интернет-дүкенде сатып алынған Тауарларды тиісінше пайдаланбау салдарынан келтірілген залал үшін жауап бермейді.

10.4. Сатушы Тапсырысты дұрыс толтырмау, оның ішінде дербес деректерді дұрыс көрсетпеу нәтижесінде пайда болған Сатып алушының шығындары үшін жауап бермейді;

10.5. Сатып алушы Интернет-дүкенде тіркелу кезінде өзі көрсеткен мәліметтер мен дербес деректердің дұрыстығына толық жауапты болады.

10.6. Пайдаланушы Интернет-дүкенді, Сайтты, Мобильді қосымшаны осы офертада көрсетілгеннен өзге мақсаттарда пайдаланбайтынына кепілдік береді.

10.7. Пайдаланушы осы офертаның шарттары бойынша міндеттемелерді бұзған жағдайда Сатушы Сатып алушының логинін (абоненттік телефон нөмірін) бұғаттау жолымен Сатып алушының Интернет-дүкенді пайдалануға кіруіне тосқауыл қоюға құқылы.

11. Өзге шарттар

11.1. Осы оферта Сатып алушы Интернет-дүкенде есептік жазбаны (логинді) тіркеуге бағытталған әрекеттерді жасаған сәттен бастап күшіне енеді.

11.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауға немесе тиісінше орындамауға байланысты барлық дауларды Тараптар келіссөздер жолымен шешуге тырысатын болады.

11.3. Келіссөздер барысында келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, даулар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілетін болады.

Публичная оферта о продаже товаров дистанционным способом (действует с 01.01.2020 г.)

Термины и определения.

В настоящей оферте, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины имеют следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью:

«Продавец», «Оператор» - юридическое лицо, Индивидуальный предприниматель ШЫН (БИН 881111350113, РН ), местонахождение по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, проспект Кабанбай Батыра, здание 58б, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже Товаров, в том числе дистанционным способом.

«Покупатель», «Пользователь» - любое физическое лицо, принявшее (акцептировавшее) настоящую оферту на нижеуказанных условиях и предоставивший Продавцу свои персональные данные посредством регистрации на Сайте и/или в Мобильном приложении, которые могут быть использованы Продавцом для оформления Заказа Покупателя.

«Сайт» - официальная веб-страница Продавца на сайте sayasushi.kz.

«Мобильное приложение» – мобильное приложение “Sayasushi. Доставка суши и пиццы" (вне зависимости от платформы).

«Интернет-магазин» - официальный интернет-магазин Продавца по продаже Товаров, размещенных на Сайте, в Мобильном приложении.

«Товары» - перечень продукции Продавца, представленный на Сайте и в Мобильном приложении.

«Заказ» - оформленный Покупателем в Интернет-магазине запрос на покупку и доставку Товаров, выбранных Покупателем в Интернет-магазине, и предоставленный Продавцу посредством сети Интернет (электронная форма, размещенная на Сайте, Мобильном приложении) или оформленный Покупателем по телефону +7 701 765 03 03.

«Курьерская служба» - лица, оказывающие в интересах Продавца услуги по доставке заказанных Покупателем Товаров.

Для целей настоящей оферты термины и определения в единственном числе относятся также и к терминам и определениям во множественном числе и наоборот.

Условия настоящей оферты действуют для Сайта и Мобильного приложения, если иное прямо не предусмотрено настоящей офертой.

1. Общие положения

1.1. В соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее по тексту настоящей оферты – «ГК РК») данный документ является публичной офертой, адресованной физическим лицам, и в случае принятия изложенных ниже условий, физическое лицо обязуется произвести оплату Товара на условиях, изложенных в настоящей оферте. В соответствии с пунктом 3 статьи 396 ГК РК, момент окончательного подтверждения Заказа Покупателем является акцептом оферты Продавца, что является равносильным заключению Договора розничной купли-продажи (далее по тексту настоящей оферты – «Договор») Товара на условиях, установленных в настоящей оферте, на Сайте и в Мобильном приложении.

1.2. Продавец и Покупатель гарантируют, что обладают необходимой право- и дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16.07.1999 г. № 429-1 "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" лицам, не достигшим возраста 21 год продажа алкогольной продукции запрещена. Работники Курьерской службы имеют право потребовать предъявить паспорт, либо иной документ, удостоверяющий возраст Покупателя.

1.3. Заказывая Товары через Интернет-магазин, Покупатель безоговорочно принимает условия настоящей оферты и соглашается с условиями политики конфиденциальности Продавца. Оформленный Покупателем на Сайте и в Мобильном приложении Заказ Товара является подтверждением заключенной между Продавцом и Покупателем Договора.

1.4. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РК (в т.ч. положение о розничной купле-продаже (глава 25, § 2), Закон РК «О защите прав потребителей» от 04.05.2010 г. № 274-IV и иные нормативно-правовые акты действующего законодательства Республики Казахстан (далее по тексту настоящей оферты – «РК»).

1.5. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту, в связи с чем Покупатель обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в настоящей оферте, размещенной на Сайте, в Мобильном приложении. Уведомление об изменении настоящей оферты Продавец обязан разместить на Сайте, в Мобильном приложении в виде информационного сообщения не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты их вступления в силу.

1.6. Соглашаясь с настоящей офертой Покупатель автоматически принимает условия публичных оферт других лиц на Сайте, в Мобильном приложении, реализующих Товары в рамках франчайзинговой сети под единой торговой маркой «Saya Sushi».

2. Предмет Договора

2.1. Продавец передает, продает Товары по ценам, представленным на Сайте, в Мобильном приложении Продавца, а Покупатель производит оплату и принимает Товары в соответствии с условиями настоящей оферты.

2.2. Право собственности на Товары переходит к Покупателю в момент приемки Товаров Покупателем и оплаты последним полной стоимости принятых Товаров. Риск случайной гибели или повреждения Товаров переходит к Покупателю с момента приемки Товаров Покупателем.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязуется:

3.1.1. с момента принятия настоящей оферты обеспечить исполнение своих обязательств перед Покупателем на условиях, установленных настоящей офертой и в соответствии с требованиями действующего законодательства РК. Продавец оставляет за собой право отказаться от исполнения своих обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор») в соответствии с Разделом 9 настоящей оферты;

3.1.2. обрабатывать и хранить персональные данные Покупателя, предоставленные Продавцу, обеспечивать их конфиденциальность и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК. Принимая (акцептируя) настоящую оферту, Покупатель подтверждает свое согласие и разрешает Оператору обрабатывать свои персональные данные, в том числе: фамилию, имя, отчество; адрес доставки; телефон. Под обработкой персональных данных в настоящей оферте понимается: сбор вышеуказанных данных, их систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение.

3.1.2.1. Оператор имеет право на передачу персональных данных Покупателя Курьерской службе с целью доставки Покупателю заказанных последним Товаров.

3.1.2.2. Покупатель выражает согласие и разрешает Оператору и его службам обрабатывать персональные данные Покупателя с помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных и технических средств. Работа с такими системами осуществляется по вышеуказанному в пункте 3.1.2. алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение).

3.1.2.3. Оператор вправе самостоятельно определять используемые способы обработки персональных данных Покупателя (включая, но, не ограничиваясь: автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов/индексов, автоматическая проверка написания названий улиц/населенных пунктов, сегментация базы данных по заданным критериям и т.д.).

3.1.2.4. Оператор обеспечивает конфиденциальность предоставленных Покупателем персональных данных, их защиту от копирования, распространения. В любой момент Покупатель вправе запросить перечень своих персональных данных и/или потребовать изменить, уничтожить свои персональные данные, позвонив Оператору по телефону, указав имя, отчество, фамилию и адрес доставки.

3.1.2.5. Продавец обязуется предотвращать попытки несанкционированного доступа к персональным данным Покупателя, предоставленных Продавцу; своевременно обнаруживать и пресекать такие попытки.

3.2. Продавец имеет право изменять условия настоящей оферты; цены на Товары, указанные в Интернет-магазине; условия оплаты и доставки Товаров; способы, сроки и территорию доставки Товаров; а также иные условия, указанные в настоящей оферте, размещенной на Сайте, в Мобильном приложении.

3.3. Покупатель обязуется:

3.3.1. до момента оформления Заказа на Сайте, в Мобильном приложении - ознакомиться с содержанием и условиями, установленными в настоящей оферте, а также с иными условиями, указанными на Сайте, в Мобильном приложении, в том числе с ценами на Товары, установленными в Интернет-магазине, зоной доставки Товаров и минимальной стоимостью Заказа, который необходимо сделать, чтобы он был доставлен Покупателю;

3.3.2. предоставить достоверные персональные данные, необходимые для идентификации Покупателя и достаточные для совершения сделки с Продавцом и доставки Покупателю заказанных им Товаров;

3.3.3. оплатить заказанные Товары на условиях настоящей оферты;

3.3.4. не использовать Товары, заказанные в Интернет-магазине, в предпринимательских целях;

3.3.5. соблюдать условия, установленные в настоящей оферте, а также иные условия, указанные на Сайте, в Мобильном приложении.

3.4. Покупатель имеет право:

3.4.1. использовать Интернет-магазин после регистрации учетной записи Пользователя. Данные учетной записи являются исключительными и непередаваемыми. В случае передачи Покупателем данных учетной записи третьему лицу, Покупатель в полном объеме несет ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами, а также за убытки, причиненные такими третьими лицами Продавцу;

3.4.2. на получение информации (рекламных сообщений, рассылку) о проводимых акциях в виде sms-сообщений по сетям подвижной радиотелефонной связи на указанный при регистрации абонентский номер телефона. Пользователь имеет возможность в любой момент отписаться от рассылки, а так же подписаться на рассылку вновь;

3.4.3. получить сертификат на бесплатную ролл, в случае если Продавец не выполнил условия пункта 6.2.3 настоящей оферты, по правилу: 1 просроченный заказ - 1 сертификат.

4. Регистрация в Интернет-магазине

4.1. Для получения права использования Интернет-магазина Покупатель обязуется осуществить регистрацию учетной записи Пользователя на Сайте, в Мобильном приложении.

4.2. Регистрация Пользователя осуществляется следующим образом:

а) ввести в форму абонентский номер телефона в республиканском формате (+7ХХХХХХХХХХ); указанный Пользователем при регистрации абонентский номер телефона будет использоваться в качестве имени Пользователя (логин) при использовании Интернет-магазина;

б) ввести пароль, предоставляемый Покупателю Оператором, путем получения его в виде SMS-сообщения на указанный абонентский номер;

в) принять настоящую оферту, согласившись с ее условиями;

г) при желании дать свое согласие на получение информации (рекламы) о проводимых акциях Продавца в соответствии с пунктом 3.4.2. настоящей Оферты.

4.3. Регистрация будет считаться завершенной после корректного ввода Пользователем пароля, полученного им от Оператора в SMS–сообщении.

4.4. Совершая действия по регистрации учетной записи Пользователя в Интернет-магазине, Пользователь принимает условия настоящей оферты, в полном объеме и без каких-либо изъятий.

4.5. Регистрация Покупателя позволяет избежать несанкционированных действий третьих лиц от имени Покупателя и открывает последнему доступ к дополнительным сервисам Интернет-магазина. Передача Покупателем логина и пароля третьим лицам не допускается.

4.6. Заказ Товара осуществляется Покупателем на Сайте, в Мобильном приложении. Оформить Заказ могут только зарегистрированные Покупатели (Пользователи).

4.7. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставленной Покупателем при регистрации.

5. Оформление и сроки выполнения заказа

5.1. Заказ Покупателя может быть оформлен по телефону и/или посредством заполнения электронной формы Заказа на Сайте, в Мобильном приложении.

5.1.1. При оформлении Заказа по телефону или посредством электронной формы на Сайте, в Мобильном приложении. Покупатель тем самым подтверждает, что он ознакомлен с условиями настоящей оферты и обязуется предоставить Продавцу всю информацию, необходимую для надлежащего оформления и исполнения Заказа.

5.1.2. При оформлении Заказа через Сайт, Мобильное приложение Покупатель заполняет электронную форму Заказа и отправляет сформированный Заказ Продавцу путем подтверждения Заказа в электронной форме.

5.2. Если на складе Продавца отсутствует необходимое количество или ассортимент заказанных Покупателем Товаров, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону в течение 30 минут после получения Заказа от Покупателя. Покупатель вправе согласиться принять Товары в ином количестве или ассортименте, либо аннулировать свой Заказ. В случае неполучения ответа Покупателя Продавец вправе аннулировать Заказ Покупателя в полном объеме.

5.3. Покупатель не имеет право изменить состав Заказа.

5.4. В случае возникновения у Покупателя дополнительных вопросов, касающихся свойств и характеристик Товаров, перед оформлением Заказа, Покупатель должен обратиться к Продавцу по телефону +7 701 765 03 03 для получения необходимой информации, в соответствии с режимом работы, указанным на Сайте, в Мобильном приложении.

5.5. Приобретение Покупателем сувенирной продукции Продавца возможно только после того, как Покупатель сделает Заказ основного Товара (“Суши”, “Пиццы”, “Закуски”, “Напитки”) на сумму минимального заказа, согласно п. 6.4. настоящей Оферты.

6. Доставка Товаров

6.1. В случае если Товары не были переданы Покупателю по вине последнего, отказа Покупателя от приемки и/или оплаты заказанного им Товара, ложного вызова, Продавец вправе заблокировать логин (абонентский номер телефона) Покупателя.

6.2. Доставка Товаров осуществляется Курьерской службой по фактическому адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа на Сайте, в Мобильном приложении.

6.2.1. Доставка Товаров по г. Астана в пределах зоны доставки (зона доставки указана на Сайте или может быть уточнена по телефону) осуществляется в соответствии с режимом работы, указанным на Сайте, в Мобильном приложении.

6.2.2. Доставка Товаров по адресам, не входящим в зону доставки не осуществляется.

6.2.3. Срок доставки Заказа – 60 минут. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки Товаров, установленных в настоящей оферте и/или на Сайте, в Мобильном приложении. Однако задержки в доставке Товаров возможны ввиду непредвиденных обстоятельств, в этом случае применяются условия указанные в пункте 3.4.3. настоящей оферты.

6.3. Доставка осуществляется при условии, что Покупатель сделает Заказ на сумму минимального заказа. Сумма минимального заказа определяется Продавцом в одностороннем порядке и указывается на Сайте, в Мобильном приложении.

7. Оплата Товаров

7.1. Цены на Товары определяются Продавцом в одностороннем порядке и указываются на Сайте, в Мобильном приложении в тенге Республики Казахстан. Цена Товаров может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит.

7.2. Покупатель может заказать только те Товары, которые есть в наличии у Продавца в момент оформления Заказа.

7.3. Оплата Товаров Покупателем производится в тенге Республики Казахстан одним из следующих способов:

7.3.1. наличными денежными средствами:

7.3.1.1. оплата осуществляется по факту получения Товаров, подтверждением которой является предоставленный работником Курьерской службы кассовый или товарный чек.

7.3.1.2. оплата наличными денежными средствами ограничена максимальной суммой. Максимальная сумма заказа определяется Продавцом в одностороннем порядке и указывается на Сайте, в Мобильном приложении. Заказ превышающий размер максимальной суммы оплачивается в соответствии с п.7.3.2. настоящей Оферты.

7.3.2. безналичным путем, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Обязательства Покупателя по оплате Товара считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с его лицевого счета.

8. Возврат и обмен Товаров, возврат денежных средств

8.1. Продавец обязан передать Покупателю Товары, которые полностью соответствуют его Заказу, качество которых соответствует информации, представленной Покупателю при заключении Договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче Товаров (на этикетке или вкладыше, прикрепленных к Товарам или их упаковке, либо другими способами, предусмотренными для отдельных видов Товаров).

8.2. При получении Товаров Покупатель проверяет соответствие полученных Товаров Заказу, комплектность и отсутствие претензий к внешнему виду доставленного Товаров. В случае получения некачественных, некомплектных Товаров, либо несоответствия полученных Товаров заказанному, Покупатель вправе потребовать замены таких Товаров Товарами надлежащего качества сразу в момент получения, либо обратиться к Продавцу с просьбой возврата уплаченных денежных средств в течение 5 минут после получения Товаров.

В случае, если заказ был оплачен путем банковской картой, то денежные средства возвращаются на банковскую карту в течение 14 (четырнадцать) дней с момента поступления просьбы Покупателя и ее удовлетворения Продавцом в переписке с Покупателем. В случае, если заказ был оплачен наличными, то денежные средства возвращаются в виде наличных кассиром при заказе в Cушибаре, Курьерской службой при заказе на Сайте, в Мобильном приложении. Решение о возврате денежных средств принимается Продавцом с учетом требований законодательства Республики Казахстан и всех сложившихся обстоятельств.

8.3. В случае невыполнения условий п. 8.2 настоящей оферты, претензии Покупателя по внешнему виду Товаров и их комплектности не принимаются.

9. Форс-мажор

Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящей оферте, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия и т.д.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящей оферты (акцептованной Покупателем оферты Продавца) Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

10.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные в Интернет-магазине и на Сайте, в Мобильном приложении имеют законного правообладателя. Незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством РК. В случае размещения информации и/или изображения, взятого с ресурса www.sayasushi.kz, размещение ссылки на ресурс www.sayasushi.kz обязательно.

10.3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования им Товаров, приобретённых в Интернет-магазине.

10.4. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате неправильного заполнения Заказа, в том числе неправильного указания персональных данных;

10.5. Покупатель несёт полную ответственность за достоверность сведений и персональных данных, указанных им при регистрации в Интернет-магазине.

10.6. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Интернет-магазин, Сайт, Мобильное приложение в иных целях, нежели указанных в настоящей оферте.

10.7. В случае нарушения Пользователем обязательств по условиям настоящей оферты Продавец вправе заблокировать доступ Покупателя к использованию Интернет-магазина, путем блокировки логина (абонентского номера телефона) Покупателя.

11. Прочие условия

11.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента совершения Покупателем действий, направленных на регистрацию учетной записи (логина) в Интернет-магазине.

11.2. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стараться решить путем переговоров.

11.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.